آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) مبتنی بر روش تکمیل جملات

آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) مبتنی بر روش تکمیل جملات

نیاز به پیشرفت با میل نیل به معیار بالائی از برتری و انجام اهداف بی نظیر مشخص می شود. در چنین موقعیتی آزمودنی نگران رقابت با معیاری بالاست . این نوع نگرانی یا بروشنی بیان می شود یا شواهد کافی برای این رقابت وجود دارد.شرط خود دستوری برای عملکرد خوبو توصیف اعمال لازم کیفیت کار را تشکیل می دهد. بعضی اوقات آنان به اهداف دراز مدت پیشرفت یا انجام امور بی نظیر توجه دارند. ممکن است آن را نیاز به انجام کاری با ارزش ، بی نظیر یافوق العاده یا نیاز به تسلط بنامیم.

تحقیقات راجع به نیاز به پیشرفت نشان داده است که :

(1) انگیزه پیشرفت سائقی است که با تلقین موقعیتی از “درگیری خود”یا جهت گیری پیشرفت می تواند برانگیخته شود . این موقعیت همان نوع تأثیری را بر افکنی آزمودنی می گذارد که در مورد دخل و تصرف در گرسنگی و محرومیت جنسی صادق است. (2) انگیزه پیشرفت درباره افراد و گروههای گوناگون متفاوت و تحت تأثیر  تأثیرات فرهنگی است. انگیزش پیشرفت را می توان از طریق محیط اجتماعی و فرهنگی و برنامه های آموزشی کسب کرد.

(3) پیشرفت با پیروی از همان جریانی بدست می آید که در مورد پاداش و تنبیه صادق است.

آزمون حاضر

هدف این آزمون اندازه  گیری نمره نیاز به پیشرفت شخص است . این آزمون بر مبنای الگوی پیشوانات موخرجی و روش آزمون تکمیل جمله است این آزمون مرکب از 50 جمله ناقص است که باید توسط آزمودنی با گذاشتن علامت بر هر یک از سه پاسخ انتخابی که دربرابر شماره سؤال در پاسخنامه آمده تکمیل شود . به آزمودنی ها گفته می شود که چه کنند واز آنها خواسته می شود که با انتخاب یکی از پاسخ های داده شده احساس واقعی خود را راجع به سؤال مطرح شده با علامت زدن در پاسخنامه بیان کنند .اعتقاد بر این است که آزمودنی ضمن علامت زدن کلیه جنبه هایی را در نظر بگیردکه در لحظه پاسخ مطرح است.در این صورت علامت او بر پاسخ انتخابی نشان دهنده احساس واقعی اوست. توافق این آزمون با معیار آزمون نیاز به پیشرفت و پیشرفت های تحصیلی در موارد مختلف آزمایش شد. توافق نمرات این آزمون با نمرات آزمون Sct دکتر پیشوانات موخرجی 80/0 و با آزمون پیشرفت تحصیلی ( عمومی) 75/0 بود.

در مورد نسخه انگلیسی مقادیر شاخص های اعتبار با آزمون پیشرفت تحصیلی 85/0 بود.

پرسشنامه، این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 50 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 12 صفحه سوالات و 7 صفحه راهنما

 

 

90,000 ریال – خرید