آزمون جملات ناتمام راتر

آزمون جمله های ناتمام راتر

آزمون جمله های ناتمام راتر، به عنوان یکی از روشهای فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده می باشد، واول بار در سال 1930 بوسیله تندلر2 به کار برده شد، متخصصانی چون راد، شور، ویلر، استاین، راتر(شهرت او به واسطهٔ آثار مهمش در زمینهٔ نظریه یادگیری اجتماعی و کانون کنترل است.بر پایه‌ٔ گزارش مجله روان‌شناسی عمومی در سال ۲۰۰۲ میلادی، او شصت و چهارمین روان‌شناس قرن بیستم از لحاظ بیشترین استناد در مقالات روان‌شناسی است

)، ساکس، لوی، وویلرمن با پژوهش های خود، ارزش وکارایی جملات ناتمام را درارزشیابی تعارضات روانی، تخیلات، عواطف، باز خوردها و برداشت های آزمودنی نیازها، شکست ها و مکانیسم هایی که وی به کار می برد، تاکید کرده اند وآنها را وسیله مناسبی برای کسب اطلاعاتی که یافته های آزمون های دیگر را تکمیل می دانند.
دراین آزمون ها، اگر چه تفسیر پاسخ ها مبتنی بر تجربیات، آزمونگر است وروش نمره گذاری خاصی برای آزمون پیشنهاد شده با وجود این به هنگام تفسیر، صرف نظر از روش نمره گذاری معمولا به فراوانی پاسخ ها، زمان تکمیل جملات طولانی، تظاهرات رفتاری آزمودنی، پاک شدگی عدم تکمیل بعضی از سر آغازها و نوع ماهیت واژه های مورد استفاده وبار عاطفی آنها توجه می شود. به طور کلی بررسی کمی وکیفی جملات می تواند آزمونگر ار در شناخت بسیاری از ویژه گیهای آزمودنی از جمله درجه سازگاری عمومی وی، سازگاری درخانواده، مدرسه ومحل کار، پرخاشگری، تسلط گرایی، پیشرفت گرایی، مردم گریزی وگوشه گیری کمک کند وتابلویی از اضطراب، سوء ظن، ترس های واهی، احساس نا ایمنی، احساس حقارت وخصومت را نیز در اختیار گذارد. در نمره گذاری آزمون جملات نا تمام راتر که بوسیله شاملو برای جمعیت ایرانی ترجمه واقتباس شده است می توان از روشی که راتر پیشنهاد کرده است استفاده نمود این ابزار جزء دسته های فرافکن واقع شده است.
این پرسشنامه(آزمون جمله ناتمام راتر روشهای فرافکن) تهیه شده دارای مزایای زیر است:
تعداد سوالات: سوالات باز
فایل پیوست: ورد
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در متون
تعداد صفحات: 5 صفحه

50,000 ریال – خرید