حافظه عددی و کلامی ویژه وکسلر

آزمون حافظه عددی و کلامی وکسلر

مقیاس های هوشی وکسلر توسط دیوید وکسلر ابداع شده است . این مقیاسها شامل مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان (Wechsler adult intelligence scale ) یا WAIS ، مقیاس هوشی وکسلر یرای کودکان (Wechsler intelligence for children) یا WISC و مقیاس هوشی وکلسر برای کودکان پیش دبستانی (Wechsler preschool and primary scale of  intelligence ) است

مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان شامل ۱۱ آزمون فرعی می باشد . از بین ۱۱ آزمون فرعی ۶ آزمون کلامی و ۵ آزمون عملی می باشد . مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان شامل نیز دارای ۱۱ آزمون فرعی است اما تفاوت مهم این مقیاس با مقیاس هوشی بزرگسالان آن است که در این مقیاس دو آزمون فرعی اختیاری به نامهای آزمون فرعی مازها و نمادها وجود دارد در نتیجه تعداد خرده آزمونهای مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان به ۱۳ آزمون فرعی می رسد. وجود چند ویژگی برجسته از جمله توانایی برای سنجش حوزه های مختلف توانانیهای هوشی و قابلیت اجرا برای آزمودنیهایی که در سنین مختلف قرار دارند سبب شده است که استفاده از این مقیاس ها برای سنجنش هوش بسیار گسترده گردد. در تعریفی که وکسلر در مورد پدیده ی هوش (Intelligence ) می نماید این پدیده را یک مفهوم کلی می داند که توانانیهای هر فرد را برای انجام فعالیتهای هدفمندانه ، تفکر منطقی و برخورد موثر با محیط را تعیین می نماید. همچینن وکسلر پدیده ی هوش را عاملی واحد نمی داند و اعتقاد دارد که حالت هوش می تواند در  شکل های مختلف مانند حالت هوش عملی،  کلامی ، اجتماعی و انتزاعی وجود داشته باشد. با توجه به تعریفی که وکسلر از پدیده ی هوش نموده است و آن را عاملی دانسته است که از ترکیب چند توانایی ایجاد می شود لذا در مقیاس های هوشی که وی آنها را ابداع نموده است برای سنجش هر یک از این توانانیها آزمونهای فرعی مختلفی قرار داده شده است .

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 6 صفحه

 

50,000 ریال – خرید