دیداری آرمون بنتون جدید

آزمون دیداری بنتون

آزمون دریافتی بنتون آزمون ترسیمی است که هدف اولیه ارزیابی آن تحلیل وضعیت های شناختی فردی است .همچنین برای غربال کردن افراد به منظور تشخیص آسیبهای مغزی به کار می روند ولی پژوهش های مربوط به کاربرد بالینی انها بسیار فراتر از آن است .آزمون بنتون یک وسیله تحقیقاتی و بالینی است که برای ارزیابی ادراک بینایی، حافظه بینایی و توانایی های بنیادی بینایی طراحی شده است. ضبط و حفظ آزمون تجدید نظر شده بینائی یک وسیله تحقیقی و کلینیکی است که برای ارزیابی درک بینائی، حافظه بینائی و توانائی های بنیادی بینائی طراحی شد . سه نوع مختلف آزمون وجود دارد ( فرمهای E.D.C) هر فرم شامل 10 طرح است و هر طرح یک یا چند شکل است .وقت لازم برای هر فرم 5 دقیقه است .

 روشهای مختلف اجرای آزمون به شرح زیرهستند:

 اجرای A:  هر طرحی برای 10 ثانیه نشان داده می شود و پس از آن بلافاصله بازسازی حافظه توسط آزمودنی صورت می گیرد .

اجرای B:  هر طرحی برای 5 ثانیه نشان داده می شود و پس از آن بلافاصله بازسازی حافظه توسط آزمودنی صورت می گیرد .

اجرای C:  هر طرحی بتوسط آزمودنی کپی با طرحی که در دید آزمودنی باقی می ماند .

اجرای D:  هر طرحی به مدت 10 ثانیه نشان داده می شود و بوسیله بازسازی از  حافظه بتوسط آزمودنی  پس از 15 ثانیه تأخیر تعقیب می شود.

هر یک از سه فرم ممکنست در هر سبکی از اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 44 صفحه

 

150,000 ریال – خرید