آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی

پرسشنامه روانشناسی

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی  (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و…) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد. سوالات آزمون با توجه به رفتاری های دینی رایج در جوانان متدین به اسلام انتخاب شده است. هر سوال 5 گزینه دارد که از صفر تا چهار نمره گذاری می شود. بنابراین نمره صفر به معنی عمل نکردن به هیچ یک از باورهای دینی و بیشترین نمره (100) نشان دهنده عمل به  همه باورهای دینی به حساب می آید.آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است

باورِ دینی اعتقاد به واقعیت از جنبه‌های اساطیری، فراطبیعی، یا معنوی یک دین است. باور دینی متمایز از عمل دینی یا رفتارهای دینی است چنانچه برخی باورمندان به دین آیین مذهبی بجا نمی‌آورند و برخی از برپا کنندگان آیین مذهبی باور به دین ندارند. باورهای دینی، از ایده‌هایی منحصر به فرد به دین مشتق شده‌است، اغلب به وجود، ویژگی و پرستش خدا یا خدایان، مداخله الهی در جهان و زندگی انسان، یا توضیحات وظیفه گرا برای ارزش‌ها و شیوه‌هایی بر محور تعالیم مربوط یک رهبر روحانی یا گروه. در مقابل به سایر سیستم‌های اعتقادی، باورهای دینی معمول مدون است عقیده، چیزی است که به ذهن، فکر و جان انسان بسته می شود و پیوند می خورد. وقتی ذهن می پذیرد که انسان پس از مرگ زنده می شود، حقوق دیگران را باید رعایت کرد، به والدین باید احترام گذاشت، زن و مرد به محبت و فرزند به تربیت نیاز دارند و. . . ، معنایش این است که یک باور، نظریه و بینش را انسان پذیرفته و با ذهن شخص پیوند خورده است. این پیوند، عقد و آن بینش عقیده است و زمانی که فردی می گوید: چنین اعتقادی دارم؛ یعنی قلب و دل را بر آن بسته و گره زده ام.

ویژگی های پرسشنامه:

تعداد صفحات: 3 صفحه

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل:pdf

50,000 ریال – خرید