آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان

آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان

پرسشنامه و آزمون های فرافکن روانشناسی

آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان یک آزمون جامع و کامل است، مطالعۀ انگیزش از اوایل دهۀ پنجاه با کوشش های مک کلیلند و همکارانش در دانشگاه و سلیان ، ایالات متحدۀ آمریکا اهمیت یافته است آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان می تواند نیاز های علمی روانشناسان را مرتفع سازد.
کلمۀ انگیزش به هرحالت موجود زنده که سبب فعالیت شود در همان حس یا با توجه به محیط انتخاب یا هدایت می شود اطلاق می گردد ( نیو کومب 1966) انگیزۀ موفقیت که گرایشی اکتسابی و یکی از عمده ترین نیازهای اجتماعی است ، توسط مک کلیلند و همکارانش (1953) و نیز محققینی چون دچارمز (1968) این گونه تعریف شده است:
میل به کوشش برای موفقیت در رقابت با معیاری متعالی که توسط خود فردتعیین گردیده است . انگیزۀ موفقیت مستلزم علمی است با معیار متعالی ، تعهد دراز مدت ، و سرانجام بی همتا ، این موارد معیارهائی هستند که مک کلیلند و همکارانش (1953) معین کرده اند .
آتکینسون(1958) اضافه می کند که هدف انگیزه نوع ارضائی را تعریف می کندکه در جستجوی آن هستیم .مثل افتخار به انجام کار- یک رابطۀ مثبت عاطفی با شخص دیگر، و نرسیدن به حالت هدف مطلوب همراه با احساس نارضائی است.در واقع این یکی ازمهم ترین نیازهای آشکار و اجتماعی و متغیرهای شخصیتی است که توسط موری (1938) داده شده است .

تعداد صفحات: 26 صفحه

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل :pdf

95,000 ریال – خرید