آزمون ویژه دومینو

آزمون هوشی دومینو ها

آزمون دُمینوها، در سال 1943، به عنوان یک آزمون موازی با آزمون ماتریسهای پیشرونده ساخته شده است. منشأ این دو آزمون یکی است ، اما برتری آزمون دُمینوها بر ماتریسها در متجانس بودن مواد آن است، زیرا این آزمون منحصرا ً از دُمینوها  ساخته شده است.

آزمون دُمینوها در اواخر جنگ جهانی دوم در ارتش انگلستان مورد آزمایش  قرار گرفت و نشان داد که اشباع آن در عامل G بیشتر از ماتریسهای پیشرونده است . بنابراین ، در ارتش انگلستان پذیرفته شد و در حال حاضر به عنوان یک آزمون هوشی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعات دقیقی که دربارۀ این آزمون به عمل آمده نتایج زیر را نشان داده است:

1- درست است که این آزمون از دُمینوها تشکیل می شود ، افرادی که با بازی دُمینوها آشنایی دارند هیچ امتیازی نشان نمی دهند.

2- توضیح و تفهیم این آزمون به آزمودنی دشوارتر از ماتریسهاست . البته این  عیب نسبی است. زیرا توضیحات اضافی باعث می شود تا آزمودنی  آزمون را با آشنایی بیشتر شروع کند . تجربه نشان داده است . افرادی که از نظر هوشی در سطح پایینی قراردارند ، این آزمون را نیز مثل آزمون ماتریسها درک می کنند.

3- نوع پاسخگویی به آن تقریباً همۀ شانس را از بین می برد، در حالی که در ماتریسهای پیشرونده ، آزمودنی به اندازۀ  یا  شانس دارد تا پاسخ صحیح را پیدا  کند.

آزمون دُمینوها دارای 44 سؤال و 4 مثال است. سعی شده تا سؤالها از آسان به مشکل طبقه بندی شوند در عین حال سؤالاتی که به یک گروه مربوط می شوند پراکندگی نداشته باشند. این آزمون به طور گروهی یا انفرادی اجرا می شود. پاسخها در روی پاسخنامه، که همان تصاویر دفترچه را در بر دارد ، درج می شود . تصحیح پاسخنامه به وسیلۀ کلید تصحیح صورت می گیرد . در نمره گذاری پاسخها، به هر پاسخ صحیح یک نمره داده می شود . بنابراین ، بالاترین  نمره 44 خواهد بود.

 

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 13 صفحه تفسیر و 12 صفحه ابزار سنجش مجموع 25 صفحه

 

150,000 ریال – خرید