آزمون- سانتوچي- آزمون مداد كاغذي- کودکان

آزمون هوشی سانتوچی

آزمون هیلدا سانتوچی(آزمون- سانتوچی- آزمون مداد کاغذی- کودکان)  برای تشخیص کنترل دست است

 و جهت یابی کودکان 4  تا 6 ساله

آزمون سانتوچی یک آزمون مداد کاغذی است واز ده شکل تشکیل شده است.آزمون- سانتوچی- آزمون مداد کاغذی- کودکان قبیل از اجرا هر یک از تصاویر صفحات آخر را روی کارتهای 11* 5/7 سانتیمتر بطور جداگانه رسم کنید، اندازه شکلهایی که در صفحات آخر ارائه شده است کاملا استاندارد می باشد، موقع ترمیم سعی کنید بزرگتر یا کوچکتر رسم نکنید زیرا اگر بزرگتر کشیده شودمشکل تر می شود ودر صورت کوچکتر کشیدن اسان تر خواهد شد.

کاربردآزمون:آزمون- سانتوچی- آزمون مداد کاغذی- کودکان

الف: تشخیص کودکانی که کنترل دستشان ضعیف است.
اگر کودکی در ترسیم زاویه ها مشکل داشته باشد کنترل دست او ضعیف است و با تمرین قابل اصلاح می باشد.ب: کودکانی که مشکل جهت یابی دارند، یعنی جهت ها را تشخیص نمی دهند، بهبودی این کودکان دشوار است وتمرین و وقت زیادی را برای درمان لازم دارند.
ج : از این آزمون برای تشخیص کودکان بد تکلم و دیرآموز استفاده شده است.

 

دستوراجرا:

یک برگ کاغذ سفید بی خط ویک عدد مداد سیاه در اختیار کودک قرار می دهیم ( خط کش وپاک کن نباید دراختیار کودک قرار داد ).پس از آماده نمودن شرایط آزمون و کودک،کارتها را یک یک به ترتیب اول کارت A ( این کارت تمرینی است ونمره ندارد ) سپس کارتها ی1تا9 را در اختیارکودک قرار می دهیم وبه او می گوئیم ” یکی مثل این روی کاغذ رسم کنید ) دراین آزمون

زمان نامحدود است ودرطول مدت ترسیم کارت تصویر درجلو کودک ودر سمت چپ او قرار دارد. اگر کودک جای کارت را تغییر داد ومزاحم ترسیم او نبود اشکال ندارد ولی مواظب باشید جهت را تغییر ندهد ودر صورت تغییر جهت آن رااصلاح نمائید.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 5 صفحه

70,000 ریال – خرید