دانلود آزمون هوشی ژیل (پرسشنامه ژیل) آزمون هوشی دانش آموزان با فایل مستقیم

آزمون هوشی ژیل

دانلود آزمون هوشی ژیل(پرسشنامه ژیل)این آزمون به دانش آموزان مدارس ابتدائی اختصاص دارد و به صورت گروهی اجرا می شود .  اجرای آن با حضور معلم انجام می گیرد و تمام ویژگی های یک کلاس معمولی را دارد. بنابراین لازم است پیش بینی هایی به عمل آید تا نتایج  به دست آمده معتبر باشند.

  1. اجرای آزمون(دانلود آزمون هوشی ژیل(پرسشنامه ژیل)

دستوالعمل مقدماتی

  • از مدیر یا از معلم کلاس خواسته می شود که در مدت آزمایش هیچ گونه دخالتی ، به هر بهانه که باشد، نکند. همچنین خواسته می شود که دربین نیمکت ها قدم نزند یا در آخر کلاس نشیند.
  • در هرنیمکت یا هر دو صندلی فقط یک نفر می نشیند .این عمل را می توان با آوردن صندلی های اضافی انجام داد .اما اگر تعداد دانش آموزان خیلی زیاد باشد می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد و هر دو دسته را به طور جداگانه تحت آزمایش قرار داد.
  • از دانش آموزان بپرسند: کی خوب نمی بیند ؟ کی خوب نمی شنود؟ در این خصوص می توان از معلم کلاس کمک گرفت و در صورت لزوم جای بعضی از کودکان را عوض کرد.
  • کودکان از مداد استفاده می کنند .باید دقت کرد که مداد آنها خوب تراشیده شده باشد.بهتر است مداد دیگری به عنوان ذخیره همراه داشته باشند تا در صورت شکستن نوک مداد ، از دیگری استفاده کنند.
  • اجرا کننده آزمون گاهی تصاویری راروی تخته سیاه خواهد کشید .بنابراین لازم است که این تصاویرطوری باشند که تا همه کودکان آنها را ببینند. خطوط این تصاویر باید درشت و پر باشد. آزماینده هم نباید طوری بایستد که مانع از دیده شدن تصاویر گردد.
  • دستورالعمل ها را باید بدون کوچکترین تغییر به کار برد.باید آنها را طوری خواند که همه کودکان بشنوند .اجرا کننده نباید چنان قیافه ای به خود بگیرد که به نظر برسد دارد مطلبی را از حفظ می خواند .او باید به طور طبیعی حرف بزند ، نباید داد بزند ، نباید روی بعضی از کلمات تکیه کند و همچنین نباید جملات را چنان تلفظ نماید که بیشتر به آواز خواندن شبیه باشد.
  • به غیر از سؤالات نمونه ، مدت زمانی را که باید به هریک از سؤالات داد طبق روش معمولی کلاس صورت می گیرد . بدین معنا که وقتی 10/9 کودکان به یک سؤال پاسخ دادند سؤال دیگری را می پرسند.برای شمردن کودکانی که به سؤال پاسخ داده اند ، از آنها می خواهند که به محض تمام کردن ، آرنج خودرا روی میز بگذارند و دستشان را بلند کنند .
  • به هر کدام از کودکان حاضر در جلسه یک دفترچه تصاویرمی دهند و در آخر نیز آنها را جمع آوری می کنند.

 

این پرسشنامه(دانلود آزمون هوشی ژیل(پرسشنامه ژیل) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 5 صفحه ابزار 12 صفحه تفسیر

 

 

120,000 ریال – خرید