دانلود رایگان و مستقیم آزمون ویژه ساختارمند سنجش ترس بزرگسالان

آزمون سنجش ترس

آزمون ویژه ساختارمند سنجش ترس بزرگسالان نگاهی به تحقیقات مربوط نشان می دهد که چندین شیوه برای بررسی ترس بزرگسالان بکار برده شده است. این شیوه هارا می توان تحت عناوین ذیل آورد:

I- انجام مشاهدات مستقیم.
II- فهرست کردن ترس ها توسط آزمودنی یا افرادی که آنها را می شناسند.
III- استفاده از مقیاس درجه بندی.
IV- استفاده از پرسشنامه.
V- استفاده ازچک لیست.
خانههر یک از این شیوه ها ، دارای محاسن و معایبی بودند . یافته های مشاهدۀ مستقیم ، معتبر بودند، اما بدلایل اخلاقی و عملی محدودیت دارند. سؤال از بزرگسالان برای یادآوری ترس هایشان با اشاره به خودشان یا گروه سنجی خود، این سؤال را پیش می آورد که” آیا کلیۀ موارد به ذهن شان می آید یا خیر ؟” . سؤال از والدین دربارۀ ترس فرزندان ایشان هم، گذشته از بار عاطفی آن ، این مشکل را در بر دارد که ” آیا والدین همۀ ترس های کودکان خود را می دانند؟ و آیا در گزارش خویش ذهنی عمل نمی کنند؟”.
بنابراین ، استفاده از مشاهدۀ مستقیم و گرفتن فهرست ترس ها بدلایل مذکور کنار گذاشته شد
استفاده از فنون مقیاس درجه بندی هم قابل استفاده نبود . زیرا این فنون مستلزم دانش کافی
درجه بندی کننده از موضوع درجه بندی بود و بخصوص ابعاد شخصیتی او که باید مورد تحقیق قرار می گرفت .
همچنین ، باید توجه داشت که مقیاس درجه بندی برای تشخیص وجود یا عدم وجود وضعیتی در رفتار یا شخصیت پاسخگو بکار نمی رود، بلکه برای جمع آوری اطلاعات راجع به میزان قوّت خصوصیّت مورد نظر در شخص مورد توجّه ، بکار می رود.از پرسشنامه هم ، بی شک می توان برای جمع آوری اطلاعات دربارۀ ترس های انسانی استفاده نمود. امّا اگر هدف مطالعه و تحقیق ، جمع آوری اطلات راجع به ترس های پاسخگودر تعدادی موارد ، موقعیتها و فعالیتها باشد ، استفاده از این فن، خالی از اشکال نیست.پرسشنامه که مرّکب از تعداد متنابهی از سؤالات است ، خود سبب ترس پاسخگو می شود، و در عین حال ،وقتی منظور ترس های او باشد، صرف وقت برای فهرستی طولانی غیر ضروری به نظر می رسد. با توجه به ملاحظات و مشکلات مشاهدۀ مستقیم، فهرست ترس ها، مقیاس درجه بندی و پرسشنامه، این پرسشنامه(آزمون ویژه ساختارمند سنجش ترس بزرگسالان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:
تعداد سوالات: 182
فایل پیوست: ورد
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در متون
تعداد صفحات: 4 صفحه سوالات، 7 صفحه شیوه نمره گزاری مجموع 11 صفحه

50,000 ریال – خرید