کتل ناوابسته به فرهنگ

آزمون کتل(ناوابسته به فرهنگ)

آزمونهای نابسته به فرهنگ کتل برای سه سطح زیرپیش بینی شده است.

مقیاس 1.  برای کودکان 4 تا 8 ساله ، برای کودنها و برای بزرگسالانی که در بیمارستانهای روانی بستری هستند.

مقیاس 2.  برای کودکان 8 تا 13 ساله ،برای بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و برای اکثر کسانی که بیش از 50 سال دارند.

مقیاس 3.  برای سطوح بالاتر از دیپلم ، برای دانشگاهیان و بزرگسالان باهوش.

ساخت آزمون

این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد بالاتر از دیپلم، دانشگاهیان و کلیۀ کسانی که به خاطر با هوش بودنشان برای تصدی بعضی مشاغل انتخاب شده اند اختصاص دارد. در تهیۀ آن تلاش بر این بوده است که تفاوتهای عمیق و ظریف  آزمودنیها آشکارشود.

مقیاس 3 از دو فرم A وB تشکیل شده است. اجرای هر  فرم آن بیش از نیم ساعت وقت لازم ندارد.زمان آزمایش واقعی برای هر یک از فرمها 14 دقیقه است.اگرزمان لازم برای پر کردن صفحۀ اول و انجام تمرینها وتوضیحات آزماینده را به آن اضافه کنیم  روی هم رفته بیشتر از نیم ساعت نخواهد بود

موقعیتهای متعددی ، در مدرسه یا در کارخانه وجود دارد که لازم است اجرای آزمون کمتر از نیم ساعت طول بکشد .به همین دلیل ، مقیاس 2 طوری به دو فرم A وB تقسیم شده که اجرای یک سری کامل کمتر از نیم ساعت طول می کشد . اما اگر بخواهند اجرای آزمون زیادتر شود می توانند دو فرم را یک جا اجرا کنند.

زمان  لازم برای اجرای خود آزمون  14 دقیقه است. اما اگر زمانی را که صرف آموزشهای لازم ، پر کردن ، صفحه اول و …. می شود به آن اضافه کنیم آزمایش روی هم رفته نیم ساعت خواهد بود. برای اجرای آزمون در زمان آزاد طبیعتاً باید محدودیت زمانی را از بین برد.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز و در فرم کلی جامع

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر در فرم های تکمیلی

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 9 صفحه تفسیر اول 9 صفحه تفسیر دوم 9 صفحه ابزار مجموع 27 صفحه

 

200,000 ریال – خرید