دانلود راهنمای آزمون 90 -SCL

راهنمای آزمون90 -SCL

این آزمون(دانلود راهنمای آزمون 90 -SCL ) شامل 90 سؤال برای ارزشیابی علائم روانی است که به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردیده است. فرم اولیه آزمون توسط درگوتیس ، لیپمنو کووی (1973)معرفی شدو بر اساس تجربیات بالینی وتجزیه و تحلیل های روانسنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهائی آن تهیه گردید ( در گوتیس ، ویکلزوراک، 1976)

پاسخهای ارائه شده به هر یک از موارد آزمون(دانلود راهنمای آزمون 90 -SCL)  در یک مقیاس 5 درجه ای از میزان ناراحتی که از( هیچ) تا به (شدت) می باشد مشخص می گردد . 90 ماده این ازمون 9 بعد  مختلف شکایات جسمانی ، وسواس و اجبار ، حساسیت در روابط متقابل ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، ترس مرضی ، افکار پارانوئیدی و روان پریشی را د ر بر می گیرد.نمره گذاری وتفسیر ازمون بر اساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرضی ، معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی بدست می آید.

مدت زمان لازم برای اجراحدود 12 الی 15 دقیقه بوده ولی افراد جدی ممکن است آن را در 30 دقیقه و یا بیشتر تکمیل  نمایند .آزمون مذکور حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرارمی دهد و این زمانی است که فرد برای جواب دادن به آزمون زمان رجوع می کند . بدیهی است در مورد بیماران سایکوتیک ، افراد دچار ضایعات عضوی  مغز و عقب مانده های ذهنی این آزمون معتبر نخواهد بود. اولین مرحله در نمره گذاری این آزمون انتقال 90 سؤال به فرم مخصوص پاسخ ها است .

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 90

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 7 صفحه سوالات، 9 صفحه شیوه نمره گزاری مجموع 16 صفحه

 

120,000 ریال – خرید