راهنمای استفاده از شاخص کُرنل N2

راهنمای استفاده از شاخص کُرنل N2

هدف  و ماهیت شاخص کُرنل راهنمای استفاده از شاخص کُرنل N2

جای خالی ابزاری برای سنجش سریع روان پزشکی و روان تنی افراد مختلف در شرایط متفاوت از مدت ها پیش احساس می شد . شاخص کُنرل به صورت مجموعه ای از سؤال های مربوط به علایم بیماری روان تنی و روان پزشکی اعصاب وروان تدوین شد .که به عنوان تاریخچۀ استاندارد شدۀ روان پزشکی و راهنمای مصاحبه مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر آن می تواند از نظر آماری افراد مبتلا به اختلالات شدید شخصیتی و روان تنی را از بقیه افراد جامعه متمایز سازد. این شاخص به عنوان مکمل مصاحبه طراحی گردید و نمی تواند جایگزین آن تلقی گردد مگر آنکه امکان مصاحبه وجودنداشته باشد(راهنمای استفاده از شاخص کُرنل N2)

—مراحل تکوین فرمN2

فرم N2، نسخه جدید فرم N است که در گزینش روان پزشکی ارتش به صورت گسترده ای مورداستفاده قرار گرفت. از فرم N در مطالعات تجربی استفاده شد و نتایج حاصل از آن با قضاوت روان پزشکان مراکز استنتاج مطابقت می کرد. فرم N2 از فرم N بلندتر است به نظر می رسد که از نظر آماری پایاتر است واطلاعات بیشتری را به منظور بررسی و تفسیر بالینی برای روان پزشکان و روان شناسان فراهم می آورد.

پرسش های آزمون فرم N شاخص کُرنل بر اساس تحلیل پرسش ها و تعیین بهر شاخص یا نسبت بحرانی و اندازه های روایی انتخاب شدند. پرسش ها در دو گروه  تقسیم می شوند : نخست پرسش هایی که وجه تمایز افراددارای اختلالات شدید شخصیتی را با افراد فاقد این اختلالات به دقت مشخص می سازند ( برای مثال ،” آیا نگرانی به طور مداوم موجب ناراحتی شما می شود؟”). ودر گروه دیگر ، پرسش ها به طور عمده به نشانه های بیماری جسمانی مربوط می شوند ( برای مثال ،” آیا معده و رودۀ شما بد کار می کنند؟”).

 

این پرسشنامه (راهنمای استفاده از شاخص کُرنل N2)تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 101

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 5 صفحه سوالات، 15 صفحه شیوه نمره گزاری مجموع 20 صفحه

 

120,000 ریال – خرید