پرسشنامه و مقیاس معنای زندگی

مقیاس معنای زندگی (MLQ)

پرسشنامه روانشناسی

مقیاس معنای زندگی (MLQ) دارای روایی و پایایی قابل است که می تواند معنای زندگی را با پرسش 10 گانه خود مشخص کند مقیاس معنای زندگی (MLQ) توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر ( 2006) ساخته شده است.پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر در سال ۲۰۰۶ جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش‌های مختلف با نمونه‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. این محققان برای ساخت این ابزار ابتدا ۴۴ آیتم تهیه کردند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دو عامل وجود معنا در زندگی و جستجوی معنا در زندگی با مجموع ۱۷ آیتم دست یافتند. سپس در یک تحلیل عاملی تاییدی با حذف ۷ گویه به ساختار مناسب دو عاملی با ۱۰ گویه دست یافتند.

این پرسشنامه دارای 10 گویه است

تعداد صفحات: 2 صفحه

فایل pdf

 

50,000 ریال – خرید