هوش عاظفی-هیجانی-بار آن

هوش هیجانی بار –اُن

سالهاست  تصور می شد که هوش افراد (IQ)، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می کند. هوش هیجانی بار –اُن مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کافرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون IQ استفاده می کردند . ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته اند که IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اکنون توجه به سمت هیجانی (EQ)است که به عنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود.

هوش هیجانی، نوع دیگر با هوش بودن است وشامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنشهاست. این به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلی EQ ، یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایرمردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر  افراد می باشد.

لزوم آماده سازی هوش هیجانی

با توجه به اهمیت هوش هیجانی در زندگی ، لزوم دسترسی به ابزار سنجش مناسبی همانند هوش هیجانی بار –اُن در این زمینه وجود دارد که متناسب با فرهنگ و جامعۀ ایرانی قابل کاربرد باشد. در این زمینه، ضمن جستجو در منابع اطلاعاتی، پرسشنامه هوش هیجانی بار–اُن، به دلیل جامعیت، سادگی، تنوع سؤالات و نابستگی به فرهنگ غیر ایرانی، انتخاب گردید. این پرسشنامه در مورد میزان هوش غیر شناختی (هیجانی، شخصی و اجتماعی ) گزارش می دهد. و در محیط های آموزشی، صنعتی، بالینی و طبی قابل کاربرد است. سازنده معتقد است مقیاس های هوش هیجانی، وقتی با نمرات هوشبهر شناختی بکار رود، شاخص بهتری از هوش عمومی و متعاقباً موفقیت بالقوۀ فرد در زندگی می باشد .

 

معرفی آزمون هوش هیجانی بار اُن

آزمون هوش هیجانی بار –اُن در سال 1980 با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند»، آغازگردید. در این سال مؤلف ، مفهوم ، تعریف واندازه ای از هوش غیرشناختی (بار- اُن، 1992،1988، a1996،c 1996،a1997وb1997) ارائه نمود.

. استراتژی وی (جهت ساخت آزمون)شامل 4 مرحله اصلی است:            

  • طبقه بندی متغیرهای مختلف و تشخیص این که این متغیرها، تحت چه واژهای کلیدی قرار می گیرند؛ جهت تعیین عملکرد مؤثر و موفق، و همچنین سلامت هیجان مثبت (بر اساس تجارب بالینی مؤلف و مرور پیشینه در رابطه با سلامت روان ) بدست آمده است.
  • تعریف عملیاتی این عوامل
  • ساختن طرحی از پرسشنامه ، جهت آزمون این عمل
  • تفسیر نتایج و بکارگیری آنها برای دسترسی به پایایی، ساختار عاملی و روایی آزمون

 

این پرسشنامه(هوش هیجانی بار –اُن) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 90 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 6 صفحه سوالات تفسیر 12 صفحه

 

90,000 ریال – خرید