ارزش های شخصی پرسشنامه

پرسشنامه ارزش های شخصیتی(P.V.Q)

(پرسشنامه ارزش های شخصیتی(P.V.Q)در دوره ای از تاریخ روان سنجی، عقیده بر این بود که نگرش های اجتماعی شامل چندین ماهیت است نمی توان آنها را شناخت و اندازه گیری کرد. مردم مطمئن بودند که تنها روان سنجی که توانست این اندازه گیری را انجام دهد ، ترستون (1959،Turstone) بود . حدود قرن بیستم از زمانی که ترستون ،این دیدگاه را ارائه داد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در مفهوم ارزش و اندازه گیری آن رخ داده است . در حال حاضر ، ارزش ها متفاوت از نگرشها و باورها مورد بررسی قرار می گیرند . آنها یگانه بعد انگیزشی را تشکیل می دهند، اگرچه این زمان هیچ کدام از روان شناسان اجتماعی در تعریف ارزش ، هم رأی نیستند. اغلب آنها بر این عقیده اند که ارزش .مفهومی  مطلوب از هدفها، آرزوها، غایت ها یا شیوه های عملی است که رفتار انتخابی بشر را می سازد .

از زمانی که«ترستون» ثابت کرد که ارزشها را بوسیله  روشهای روان سنجی و به کمک دستگاه غیرفیزیکی مناسب می توان سنجید ، تلاش هایی به منظور سنجش ارزشها انجام گرفته است . کوششهای الپورت –ورنمون (1931 Allport – Vernon)، پریکر (1952precker) ، گوردون (1956Gordon) ، چالز موریس (1957و charles Morris) ، روزنبرگ(1957وRosenber) ، دبلیودینس( 1961، W.Dennis) و ساپر (1961، super) نیز قابل توجه است .در این کشور، اغلب محققان «مطالعه ارزشها» ی الپورت –ورنون و لیندزی (Lindzey) را به انگلیسی و یا زبانهای بومی برگردانده اند. از افراد برجسته دیگر می توان اجا (1984، ojha) ، آهلووالیا (1981،Ahluwalia) ورما (1986،Verma) را نام  برد آزمونهای دیگری درباره ارزشها بوسیله یوپادهیایا (1978، Upadhya) ، اگر اوال( 1979،Agrawal) و چاهان و آرورا  و (1981 Ghauhan & Arora) بانزال (1986، Banzal) اگراوال (1986) و کاتیار (1982Katiyar) و همین طور توسط بهارگاوا (1985 و Bhargava) صورت گرفت

 این پرسشنامه(پرسشنامه ارزش های شخصیتی(P.V.Q)) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 40 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 37 صفحه

 

100,000 ریال – خرید