دانلود پرسشنامه استرس دوران دانشجويي (SLSI)

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی Student-Life Stress Inventory (SLSI)

گادزلا (1991؛ نقل از گادزلا و بالوگلو، 2001) این ابزار(دانلود پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (SLSI)) را به منظور مطالعه عوامل استرس زای زندگی دانشجویان و واکنش آنان نسبت به این عوامل طراحی کرد. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی مداد و کاغذی است که از 51 سوال در 9 طبقه تشکیل شده است. این ابزار بر مدل نظری توصیف شده به وسیله موریس (1990) مبتنی است. مدل مزبور 5 نوع (طبقه) عامل استرس زا (ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و استرس خود تحمیلی) و 4 نوع (بخش) واکنش نسبت به عوامل استرس زا (جسمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی) را ارزیابی می کندبی شک دغدغه، همزاد انسان است و هیچ فردی را در هیچ مقطعی از زندگی را نمی توان یافت که بدون دغدغه باشد; با این تفاوت که دغدغه های هر فرد، بستگی به نوع جهان بینی . بایسته ها و کاستیهای وی در مسیر حرکت و نیز گستره آرمانهای وی باز می گردد . در هر خرده مقیاس برای بدست آوردن یک نمره کلی، سوالات با یکدیگر جمع می شوند. نمرات بالاتر به ترتیب نشان دهنده استرس تحصیلی بیشتر و واکنش های بیشتر نسبت به استرس است. مطالعات فراوانی با استفاده از SLSI انجام گرفته است. برخی از این مطالعات روایی و پایایی این ابزار را گزارش کرده اند. برای مثال، روایی همزمان SLSI به وسیله گادزلا و گوتری (1993؛ نقل از گادزلا، 1994) از پاسخ های 87 دانشجو و گادزلا (1994) بر روی پاسخ های 290 دانش آموز گزارش شده است. سطوح استرس (خفیف، متوسط، شدید) و پاسخ های آنان به سوالات SLSI به کمک تحلیل واریانس بررسی و مطالعه گردید. نتایج تفاوت های معناداری را بین سطوح استرس دانشجویان بر روی 9 طبقه، دو بخش (عوامل استرس زا و واکنش نسبت به این عوامل) گزارش کردند (گادزلا و همکاران، 2004).

این پرسشنامه(دانلود پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (SLSI)) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 51

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون دانشگاهی

تعداد صفحات: 3

 

 

 

 

 

50,000 ریال – خرید