هرمنس انگیزه پیشرفت تحصیلی شغلی

“پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس”

 

این پرسشنامه در سال 1970 توسط هرمنس ساخته شده است.

شکل گیری پرسشنامه

برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پژوهشهای مربوط در این زمینه این پرسشنامه شکل گرفت.

پرسشنامه اولیه دارای 92 سؤال بود که بر مبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای  انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزه پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید .

1-بالا بودن سطح آرزو.

2- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا.

3-مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط.

4-تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام.

5- ادراک پویایی از زمان ،یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهند.

6- آینده نگری .

7- توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار .

8- بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار.

9- انجام دادن کاری به نحو احسن.

10- رفتار ریسک کردن پایین.

این ده ویژگی را هرمنس بر مبنای پژوهشهای قبلی به دست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سؤالات برگزید.

پرسشنامه نهائی

پس از اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل سؤالات و محاسبه همبستگی یک یک سؤالات با کل آزمون 29 سؤال به عنوان پرسشنامه نهائی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سؤالات هیچ سؤال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهائی وارد نشد، لذا پرسشنامه نهائی تنها براساس 9 ویژگی ساخته شد. سؤالات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بیان شد. و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است . جهت یکسان سازی ارزش سؤالات برای هر 29 سؤال پرسشنامه 4 گزینه نوشته شد

 این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 29 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 4 صفحه سوالات و 7 صفحه تفسیر

50,000 ریال – خرید