پرسشنامه فرزند پروری

پرسشنامه شیوه‌‌های فرزند پروری(بامریند 1991)

پرسشنامه شیوه‌‌های فرزند پروری (بامریند 1991)  براساس نظریه بامریند (1991) از الگو‌های رفتاری سهل گیر، مستبد و قاطع و اطمینان بخش اقتباس شده که جهت بررسی مدل‌‌های نفوذ و شیوه‌‌های فرزند پروری ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 30 ماده است که 10 ماده آن به شیوه سهل گیر، 10 ماده به شیوه مستبد و 10 ماده دیگر به شیوه قاطع و اطمینان بخش در امر پرورش فرزند مربوط می ‌‌شود. در این پژوهش آزمودنی‌‌ها (مادران و پدران) با مطالعه هر ماده نظر خود را برحسب یک مقیاس 5 درجه ای مشخص می کنند.پرسشنامه شیوه‌‌های فرزند پروری دارای روایی و پایایی قابل قبولی است

مزایای این پرسشنامه:

دارای فایل ورد قابل ویرایش

روایی و پایایی با رفرنس

شیوه نمره گذاری کامل

کامل ترین پرسشنامه فرزند پروری

5,000 ریال – خرید