پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

پرسشنامه (عزت نفس)

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ توسط آیزنگ نوشته شده و سطح عزت نفس را اندازه گیری می کند آیزنک (1976)برای بررسی شخصیت،کوششهای فراوانی به عمل آورده است. حاصل کوششهای وی پرسشنامه های گوناگونی درباره ابعاد مختلف شخصیت است. دارای روایی و پایایی قابل قبولی است

آیزنک کوشیده است یکی از مؤلفه های عمده از عوامل شکل دهنده شخصیت را که مربوط به زمینه کلی سنخ استواری سازگاری را دربرابر نااستواری هیجانی است بررسی نماید. استواری سازگاری از صفاتی چون عزت نفس، خوشی، آرامش …. و نااستواری هیجانی از صفاتی چون احساس حقارت، افسردگی، نگرانی…. تشکیل شده است.

30 سوال از پرسشهای سنخ استواری سازگاری ونااستواری هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است.

آزمودنی در مقابل هر سوال باید تا حدامکان بکوشد با جواب آری یا خیر پاسخ ده

تعداد صفحات: 5 صفحه

روایی و پایایی: دارد

فرمت: pdf

50,000 ریال – خرید