آزمون مفهوم خویشتن

آزمون مفهوم خویشتن بک

پرسشنامه و آزمون روانشناسی

پرسشنامه و آزمون مفهوم خویشتن بک که همان آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک (بک و ستیر، 1978، بک ،ستیر، براون و اپستین، زیر چاپ) است یک معیار خود گزارشی از نگرش منفی نسبت به خود است. یعنی بخشی از تثلیث شناختی افسردگی که بک (1976) نام برده است.SCT   از این جهت با پرسشنامه های عزت نفس و خودپنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد خود را با دیگرانی که می شناسد  مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص پرسشنامه و آزمون مفهوم خویشتن بک دارای روایی و پایایی قابل قبولی هستند

 

 

پایائی:

پایایی آزمون مفهوم خویشتن بک به دو روش همسانی درونی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفته، و در روش ارزیابی همسانی درونی، پایایی آن 80/0 و در روش بازآزمایی 88/0 محاسبه و گزارش شده است (بک و استیر ، 1987) که نشان دهنده پایایی معتبر این آزمون می باشد.

 

اعتبار (روایی)

همچنین بررسی روایی این آزمون با اجرای همزمان نشانگر همبستگی 55/0 می باشد که به لحاظ آماری از معتبر بودن آن حکایت دارد ( CCT,1989 ).

 

تعداد صفحات: 10 صفحه

روایی و پایایی: دارد

فایل : pdf

75,000 ریال – خرید