پرسشنامه و راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو(راهنمای تشخیصی)

پرسشنامه و راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو

(پرسشنامه راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو) سنجیدن توان گرایش روان نژندی یا روان رنجورخویی به دلیل نقش های فشارآور در تعیین الگوی سازگاری عمومی یک فرد یا سلامت روانی او نقش بسزایی دارد ،البته اگر بتوان چنین مطلبی را بیان کرد . در جامعه ما ، تا زمانیکه رفتارهای نابهنجار کوچک قابل تحمل باشند نادیده گرفته می شوند و می توان آن را به دلیل آنی بودن یا به دلیلی که متضمن چیزی به استثناء شرایط درونی شخص باشد توجیه کرد . در واقع اوضاع و شرایط اجتماعی ما ، تمایل بی موردمان به نپذیرفتن واقعیت هایی که مخالف باورهای ما هستند ، هنوز هم اکثریت زیادی از مردم را وادار می کند تا اختلالات رفتاری را آنچنانکه اختلالات جسمانی را به طور طبیعی می پذیرند قبول نکنند ، به این دلیل تصور می شد ابزار اندازه گیری برای روان رنجور خویی که مستقیماًبه هیچ رفتار نابهنجاری اشاره نکند و بتواند بادامنه وسیعی توسط اشخاصی از مشاور مدرسه گرفته تا روان شناس بالینی مورد استفاده قرار گیرد ، خیلی ضروری باشد .

 

آزمونهایی که در مورد مقیاس روان نژندی تهیه شده اند بیشتر همراه با سایر آزمونها بودندو نتیجه معضل و وقت گیر هستند ، در این آزمونها پاسخها معمولا،به صورت “بلی- خیر” یا ” صحیح-غلط ” طبقه بندی شده اند. سن و کوندو[1] (1958 و 1959 ) نشان دادند که در صورت مطرح کردن سؤالاتی به طور مستقیم درباره پرخاشگری آزمودنیها تحت تأثیر شرایط فرهنگی – اجتماعی وانمود سازی می کنند ،لذا نتایج حاصل قابل اعتماد نیستند . در نتیجه پرسشنامه حاضر مرحله به مرحله جریان شکل گیری و رشد خود را سپری کرده بود وبعداً از طرف مولف تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو یا  KNPI    نامگذاری شد .

 این پرسشنامه(پرسشنامه راهنمای شخصیتی روان نژندی کوندو) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 66 سوال

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 7 صفحه سوالات و 10 صفحه نمره دهی مجموع 17 صفحه

 

90,000 ریال – خرید