دانلود پرسشنامه پرخاشگری اهواز (پرخاشگری)

پرسشنامه پرخاشگری اهواز

دانلود پرسشنامه پرخاشگری اهواز (پرخاشگری) در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود. پرخاشگری رفتاری است که به قصد اسیب رساندن(جسمانی یا زبانی) به فردی دیگر یانابودکردن دارایی دیگران. دانلود پرسشنامه پرخاشگری اهواز (پرخاشگری)

اگرشخصی بطور تصادفی پای شمارالگدکندوفوراپوزش بخواهد شمااین رفتار را پرخاشگرانه نمیدانیدولی اگرکنارمیزخودنشسته باشیدوکسی بسوی شمابیایدو پاروی پای شمابگذارد تردیدی نیست ک رفتار اورا پرخاشگرانه تلقی کنید وهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید معتقدند که پرخاشگری رفتاری است(پرخاشگری اهواز) که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد.

این دو معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می‌شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا می‌کند. به نظر آراد اگر این انرژی به شکلی مطلوب و صحیح مثلاً در طرق ورزش‌ها و بازی‌ها تخلیه شود جنبه سازنده خواهد داشت. در غیر اینصورت به گونه‌ای تخلیه می‌شود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تخریب و نظایر آن را دربرداشته باشد.

از نظر غمخوار پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است که در مقابل غریزه زندگی در فعالیت است، یعنی همچنان که غریزه زندگی ما را در جهت ارضای نیازها و حفظ هدایت می‌کند غریزه مرگ به صورت پرخاشگری می‌کوشد به نابود کردن و تخریب کردن بپردازد این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می‌کند و از بین می‌برد و اگر نتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب خود قرار دهد به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاری و خودکشی جلوه گر می‌شود، بنابراین از نظر وی پرخاشگری حالتی مخرب و منفی دارد و می تواند باعث مشکلات روانشناختی گردد.

این پرسشنامه تهیه شده دارای مزایای زیر است:
تعداد سوالات: 30
فایل پیوست: ورد و پی دی اف
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در فایل
تعداد صفحات: 1 صفحه سوالات، 30 صفحه شیوه نمره گزاری و پایایی مجموع 38 صفحه
70,000 ریال – خرید