دانلود پرسشنامه کيفيت زندگی 26 سوالی

پرسشنامه کیفیت زندگی

این مقیاس(دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی 26 سوالی) برای ارزیابی احساس شما درباره کیفیت زندگی ، سلامتی ودیگر حیطه های زندگیتان تهیه شده و اجرا  می گردد پرسشنامه فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت دارای 26 سئوال است و دارای4 خرده مقیاس، سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط می باشد که به ترتیب هریک از خرده مقیاس ها دارای 7 ، 6 ، 3، و 8  سئوال است. دو سئوال اول به هیچ یک از خرده مقیاس ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی ارزیابی می کند. بنابراین این پرسشنامه(دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی 26 سوالی) در مجموع  26 سئوال دارد. طیف نمره گذاری  به روش لیکرت پنج گزینه ایی از 5 – 1 که عبارت گزینه ها درکل مولفه های مقیاس از بسیار بد، خیلی کم، هرگز و کاملاً ناراضی با نمره 1 و همیشه، خیلی زیاد، خیلی خوب و کاملاً راضی با نمره 5  متفاوت است. پس از محاسبات لازم در هر خرده مقیاس امتیازی معادل 20 -4 برای هر خرده به تفکیک بدست خواهد آمد که در آن، 4 نشانه بدترین و20 نشانه بهترین وضعیت خرده مقیاس مورد نظر است. این امتیازها قابل تبدیل به امتیازی با دامنه 100-0 می باشند. این پرسشنامه به ارزیابی کیفیت زندگی در 4 دامنه زندگی می پردازد. باز آزمایی 67/0، ضریب دو نیمه آن 87/0 و همسانی درونی این آزمون نیز 84/0 بوده است                 ( نصیری، 1385). در تحقیق محمدی، ضرایب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که برای کل مقیاس به ترتیب 93/0 و 98/0 می باشد. این ضرایب بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده است.

پرسشنامه، این پرسشنامه(دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی 26 سوالی) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 26

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در فایل

تعداد صفحات: 5 صفحه

 

 

50,000 ریال – خرید