پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007) برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) استفاده می شود. این پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس 6 درجه ای( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) لیکرت پاسخ می دهد. پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)

سرمایه روانشاختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل می شود و هر کدام از آنها به عنوان یک ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته می شود، دارای مقیاس اندازه گیری معتبر است، مبتنی بر نظریه و تحقیق است و قابلیت رشد دارد و به طور چشمگیری با پیامدهای عملکردی ارتباط دارد.

ویژگی های این پرسشنامه( پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007) :

فایل ورد قابل ویرایش در 4 صفحه

روایی و پایایی:دارد

فایل اصلی ورد پرسشنامه برای استفاده

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES) 

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES) توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز (1982) با اهداف زیر ساخته شده است:

 1. اول اینکه ابزاری برای پژوهش­های بعدی تهیه گردد.
 2. دوم اینکه ابزاری برای تعیین سطوح مختلف خودکارآمدی عمومی افراد تهیه شود.

نسخه اصلی آزمون شامل 36 سوال بود که سازندگان آن برای تحلیل­ های انجام شده، سوالاتی را نگه داشتند که بار 40/0 را در هریک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند. بر این اساس 13 سوال که دارای این ویژگی نبودند، حذف و آزمون به 23 سوال کاهش یافت. از این 23 سوال، 17 سوال خودکارآمدی عمومی را با میانگین 57/99 و انحراف معیار 80/12 می­سنجد. ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب 86/0 و 71/0 برای هر یک به دست آمد (شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز، 1982).

ویژگی های این پرسشنامه(پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES) ):

فایل قابل ویراش و کامل خوکارآمدی در 4 صفحه ورد

روایی و پایایی: دارد

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی

پرسشنامه روانشناسی

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی  (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و…) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد. سوالات آزمون با توجه به رفتاری های دینی رایج در جوانان متدین به اسلام انتخاب شده است. هر سوال 5 گزینه دارد که از صفر تا چهار نمره گذاری می شود. بنابراین نمره صفر به معنی عمل نکردن به هیچ یک از باورهای دینی و بیشترین نمره (100) نشان دهنده عمل به  همه باورهای دینی به حساب می آید.آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25سوالی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است

باورِ دینی اعتقاد به واقعیت از جنبه‌های اساطیری، فراطبیعی، یا معنوی یک دین است. باور دینی متمایز از عمل دینی یا رفتارهای دینی است چنانچه برخی باورمندان به دین آیین مذهبی بجا نمی‌آورند و برخی از برپا کنندگان آیین مذهبی باور به دین ندارند. باورهای دینی، از ایده‌هایی منحصر به فرد به دین مشتق شده‌است، اغلب به وجود، ویژگی و پرستش خدا یا خدایان، مداخله الهی در جهان و زندگی انسان، یا توضیحات وظیفه گرا برای ارزش‌ها و شیوه‌هایی بر محور تعالیم مربوط یک رهبر روحانی یا گروه. در مقابل به سایر سیستم‌های اعتقادی، باورهای دینی معمول مدون است عقیده، چیزی است که به ذهن، فکر و جان انسان بسته می شود و پیوند می خورد. وقتی ذهن می پذیرد که انسان پس از مرگ زنده می شود، حقوق دیگران را باید رعایت کرد، به والدین باید احترام گذاشت، زن و مرد به محبت و فرزند به تربیت نیاز دارند و. . . ، معنایش این است که یک باور، نظریه و بینش را انسان پذیرفته و با ذهن شخص پیوند خورده است. این پیوند، عقد و آن بینش عقیده است و زمانی که فردی می گوید: چنین اعتقادی دارم؛ یعنی قلب و دل را بر آن بسته و گره زده ام.

ویژگی های پرسشنامه:

تعداد صفحات: 3 صفحه

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل:pdf

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991

سنجش اهمال کاری، پرسشنامه روانشناختی

اهمال کاری یا Procrastination  در ساده ترین شکل آن، تعلل ورزیدن در انجام کارها و به تاخیر انداختن کارهاست.قبل از این‌که اصطلاح اهمال کاری در ادبیات رفتارشناسی رواج پیدا کند، از اصطلاح به تأخیر انداختن توجیه‌ناپذیر یا Irrational Delay استفاده می‌شد. برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن (Tuckman, 1991) مورد استفاده قرار میگیرد. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی ۱۶ ماده ای است که بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده است. گرفتن نمره بالا در این مقیاس نشانه تعلل بالا در آن است. تاکمن، پایایی این پرسشنامه را ۸۶/۰ گزارش کرده است. در پژوهش کاظمی و همکاران (۱۳۸۹)، مقدار آلفای کرونباخ ۷۱/۰ به دست آمد که گویای اعتبار بالای پرسشنامه است. از آنجا که برای سنجش عوامل مؤثر بر تعلل پرسشنامه استانداردی یافت نشد، همین محققان پس از مطالعه تحقیقات و مستندات پیشین در حیطه تعلل و همچنین مصاحبه اولیه و نظرسنجی از متخصصین و اساتید، عوامل مؤثر بر تعلل را شناسایی و در قالب ۴۰ عامل ریز و جزیی دسته بندی کردند.

شاید بتوان یکی از ریشه های اهمال کاری را همان چیزی دانست که فروید، اصل لذت یا Pleasure Principle می‌نامد.

اینکه انسانها به جای اینکه به اثرات بلندمدت تصمیم‌ها و رفتارهای خود فکر کنند، به صورت کاملاً غریزی ترجیح می‌دهند رفتارهای لذت آفرین را انجام داده و از رفتارهای رنج آور دوری کنند (+).

در کنار اصل لذت، این را هم می‌دانیم که بر اساس مطالعات دن گیلبرت انسان در شبیه سازی و تخمین آینده خطاهای زیادی دارد و نمی‌تواند به درستی حدس بزند که وقتی کار امروز را به فردا می‌اندازد، فردا چه احساسی را تجربه خواهد کرد.

شاید اگر می‌توانست تلخی و سختی احساس فردا را به درستی پیش بینی کند، کارهایش را در زمان مناسب انجام می‌داد و به سمت اهمال کاری نمی‌رفت.

ویژگی های این پرسشنامه:
دارای 2 صفحه ورد قابل ویرایش در مقاله و پایان نامه
روایی و پایایی: دارد
پرسشنامه و مقیاس معنای زندگی

مقیاس معنای زندگی (MLQ)

پرسشنامه روانشناسی

مقیاس معنای زندگی (MLQ) دارای روایی و پایایی قابل است که می تواند معنای زندگی را با پرسش 10 گانه خود مشخص کند مقیاس معنای زندگی (MLQ) توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر ( 2006) ساخته شده است.پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر در سال ۲۰۰۶ جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش‌های مختلف با نمونه‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. این محققان برای ساخت این ابزار ابتدا ۴۴ آیتم تهیه کردند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دو عامل وجود معنا در زندگی و جستجوی معنا در زندگی با مجموع ۱۷ آیتم دست یافتند. سپس در یک تحلیل عاملی تاییدی با حذف ۷ گویه به ساختار مناسب دو عاملی با ۱۰ گویه دست یافتند.

این پرسشنامه دارای 10 گویه است

تعداد صفحات: 2 صفحه

فایل pdf

 

آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان

آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان

پرسشنامه و آزمون های فرافکن روانشناسی

آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان یک آزمون جامع و کامل است، مطالعۀ انگیزش از اوایل دهۀ پنجاه با کوشش های مک کلیلند و همکارانش در دانشگاه و سلیان ، ایالات متحدۀ آمریکا اهمیت یافته است آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان می تواند نیاز های علمی روانشناسان را مرتفع سازد.
کلمۀ انگیزش به هرحالت موجود زنده که سبب فعالیت شود در همان حس یا با توجه به محیط انتخاب یا هدایت می شود اطلاق می گردد ( نیو کومب 1966) انگیزۀ موفقیت که گرایشی اکتسابی و یکی از عمده ترین نیازهای اجتماعی است ، توسط مک کلیلند و همکارانش (1953) و نیز محققینی چون دچارمز (1968) این گونه تعریف شده است:
میل به کوشش برای موفقیت در رقابت با معیاری متعالی که توسط خود فردتعیین گردیده است . انگیزۀ موفقیت مستلزم علمی است با معیار متعالی ، تعهد دراز مدت ، و سرانجام بی همتا ، این موارد معیارهائی هستند که مک کلیلند و همکارانش (1953) معین کرده اند .
آتکینسون(1958) اضافه می کند که هدف انگیزه نوع ارضائی را تعریف می کندکه در جستجوی آن هستیم .مثل افتخار به انجام کار- یک رابطۀ مثبت عاطفی با شخص دیگر، و نرسیدن به حالت هدف مطلوب همراه با احساس نارضائی است.در واقع این یکی ازمهم ترین نیازهای آشکار و اجتماعی و متغیرهای شخصیتی است که توسط موری (1938) داده شده است .

تعداد صفحات: 26 صفحه

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل :pdf

آزمون لذت و خوشکامی

مقیاس خوشکامی اسنیت-همیلتون

مقیاس بالینی و پرسشنامه روانشناسی

مقیاس خوشکامی (شادکامی) اسنیت-همیلتون به عنوانی ابزاری کارآمد معرفی شده است بسیاری از مؤلفان معتقد بوده اند که عدم توانائی برای لذت بردن(ناخوشکامی) یک خصلت شخصیتی دائمی است که قبل از ابتلاء به اسکیزوفرنیا در بیمار وجود داشته است. اما نقش ناخوشکامی آن زمان پر رنگتر شد که بعنوان علامت اصلی افسردگی در طبقه بندیهای جدید تشخیصی مطرح گردید. اسنیت ، همیلتون و همکاران (1995) کوشیدند تا با اجتناب از مشکلات مقیاسهای ناخوشکامی قبلی (از جمله طولانی بودن و وقت گیر بودن آنها) ، نسخه جدیدی از این مقیاس را تولید نمایند که هم در کار بالینی و هم در پژوهش کارائی داشته باشد. مقیاس ابداع شده آنها ضمن کوتاه بودن، ساده تر بود و احتمال کمتری وجود داشت که تحت تأثیر طبقه اجتماعی، سن، جنسیت و فرهنگ قرار گیرد. این نسخه براحتی قابل ترجمه به زبانهای دیگر است. مقیاس خوشکامی (شادکامی) اسنیت-همیلتون دارای روایی و پایایی قابل قبولی است

ترجمه و انطباق این آزمون توسط حسین کاویانی و همکاران صورت گرفته و مطالعات مقدماتی در مرکز مطالعات شناخت و رفتار، بیمارستان روزبه حاکی از روائی و اعتبار نسبی این مقیاس است.

مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون دارای 14 عبارت است. پاسخگو با خواندن هر عبارت به یکی از چهار گزینه مقابل آن که میزان موافقت یا مخالفت وی را با آن عبارت نشان می دهد، پاسخ خواهد داد.

تعداد صفحات:3 صفحه
پایایی و روایی: درد
فایل:pdf
پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

پرسشنامه (عزت نفس)

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ توسط آیزنگ نوشته شده و سطح عزت نفس را اندازه گیری می کند آیزنک (1976)برای بررسی شخصیت،کوششهای فراوانی به عمل آورده است. حاصل کوششهای وی پرسشنامه های گوناگونی درباره ابعاد مختلف شخصیت است. دارای روایی و پایایی قابل قبولی است

آیزنک کوشیده است یکی از مؤلفه های عمده از عوامل شکل دهنده شخصیت را که مربوط به زمینه کلی سنخ استواری سازگاری را دربرابر نااستواری هیجانی است بررسی نماید. استواری سازگاری از صفاتی چون عزت نفس، خوشی، آرامش …. و نااستواری هیجانی از صفاتی چون احساس حقارت، افسردگی، نگرانی…. تشکیل شده است.

30 سوال از پرسشهای سنخ استواری سازگاری ونااستواری هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است.

آزمودنی در مقابل هر سوال باید تا حدامکان بکوشد با جواب آری یا خیر پاسخ ده

تعداد صفحات: 5 صفحه

روایی و پایایی: دارد

فرمت: pdf

(ارزیابی اولیه، صورت بندی و طرح درمانی)

ارزیابی اولیه، صورت بندی موردی شناختی- رفتاری و طرح درمانی

 

 • ارزیابی اولیه صورت بندی و طرح درمانی  دارای محتویات ویژه برای یک مورد بالینی برای سنجش می باشد (افکاری به ذهنم می آید که نمی توانم جلوی آنها را بگیرم، دائماً این فکر در ذهنم است که نکند برای مادرم اتفاقی رخ دهد، به محض اینکه می خواهم به دانشگاه بروم این افکارم شدت پیدا می کنند به طوری که گاهی اوقات از رفتن به کلاس درس امتناع می کنم.
 • گاهی اوقات دچار یک سری حملاتی می شوم که احساس می کنم دچار حملۀ قلبی شده ام به طوری که هیچ کاری از دست برنمی آید و گاهاً فکر می کنم در همین لحظه خواهم مرد. وقتی این افکار در ذهنم می آیند و در مواقعی که تنها در خانه یا بیرون هستم، این حملات را بیشتر احساس می کنم.(ارزیابی اولیه صورت بندی و طرح درمانی)
 • دائماً به رشته ای که انتخاب کرده ام شک و تردید دارم، پیش خودم می گویم آیا انتخاب من درست بوده است یا خیر؟ بارها می خواستم انصراف دهم ولی به اصرار مادرم این کار را انجام نداده ام. یکی از دغدغه های فکری ام این رشته ام است.

 

 • تشخیص
 • محور یک: اختلال وسواسی- اجباری (OCD) و اختلال پانیک
 • محور دو: ———
 • محور سه: ——–
 • محور چهار: طلاق پدر و مادر
 • محور پنج: 55

در 4 فایل ورد دز مجموع 25 صفحه گزارش بالینی 

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

می خواهیم بدانیم که عکس العمل شما در مقابل افکار مزاحم دردو هفتۀ گذشته چه بوده است ؟مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

(مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)) افکار مزاحم، افکاری هستند که به طور ناگهانی وارد ذهن شما می شوند و ممکن است اختلالی در آنچه که فکر می کنید یا آنچه که انجام می دهید به وجود بیاورند و همیشه این نوع افکار درموقعیت های جداگانه رخ می دهند .آنها ممکن است به صورت کلمات  ، تصورات  ذهنی ، یا یک تکانه باشند ( مانند یک اجبار ناگهانی برای انجام دادن بعضی اعمال ) . ما در مورد آن افکار مزاحمی که غیر قابل قبول هستند صحبت می کنیم .تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از مردم در برهه ای از زندگی خود و به نحوی این افکار مزاحم غیرقابل را تجربه می کنند. این افکار می توانند خیلی شدید یا خفیف باشند .بنابراین می توان گفت که این امر به هیچ وجه غیرطبیعی نمی باشد .

نمونه هایی از افکار مزاحم ناخوشایند عبارتند از :

— تصوراتی از حملات مکرر به کسی

—تفکر ناگهانی مبنی براینکه دستهای شما کثیف هستند و ممکن است باعث آلودگی شما شوند .

 — افکار ناگهانی مبنی براینکه شما شیر گاز را نبسته اید و یا اینکه در را قفل نکرده اید .

—تصورات نامعقول مکرر مبنی براینکه فرد مورد علاقۀ شماآسیب خواهد دید.

—اجبارهای مکرر مبنی براینکه حمله و آسیب به کسی برسانید (اگر چه شما هیچ وقت این کار را انجام ندهید).

اینها نمونه هایی ازافکار مزاحمی است که می توانند ایده هایی به شما بدهند تا بدانید منظور ما چیست . البته مردم در مورد نوع افکاری که دارند به طور قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت هستند

پرسشنامه، این پرسشنامه(مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 182

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات:  9 صفحه