مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو در سال 1986 توسط تیلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی، تیلور و پارکر تجدید نظر شد. سال¬ها مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 26 سوالی (TAS,2) تنها مقیاس خود گزارشی برای سازه ناگویی خلقی بود که برای پژوهش¬ها و کار بالینی مناسب قلمداد شد و دارای ساختار 4 عاملی بود (عامل اول دشواری در شناسایی احساسات و تمایز میان احساسات و تمایز میان احساسات و حواس بدنی، عامل دوم دشواری در توصیف احساسات، عامل سوم رویا پردازی تقلیل یافته و عامل چهارم تفکر با جهت گیری خارجی)، ما از آنجا که عامل سوم که رویا پردازی تقلیل یافته را می¬سنجید با عمل دشواری در توصیف احساسات همبستگی منفی و با کل آزمون نیز همبستگی کمی داشت، لذا نتیجه گرفته شد که این عامل با دیگر ابعاد سازه ناگویی خلقی ارتباط اندکی دارد. در این نسخه بین عامل اول و دوم همبستگی بالایی وجود داشت و تعداد هریک از این دو نیز زیاد بود، به همین جهت استقلال این دو عامل از یکدیگر مورد سوال بود. لذا نویسندگان درصدد بر آمدند تا امکان روانسنجی فرم اصلی را ارتقا دهند (لواس و همکاران، 2001، به نقل از افشاری، 1387). این تلاش به تدوین 2 نسخه از این مقیاس منتهی شد. اولین نسخه این مقیاس 23 سوالی بود. در این نسخه تمام سوالاتی که فعالیت تخیلی را ارزیابی می¬کرد، حذف شد (تیلور و همکاران، 1992، به نقل از افشاری، 1387). بر خلاف ساختار 4 عاملی در این نسخه، تحلیل عاملی اکتشافی به تایید 2 عاملی منتهی شد. نسخه تجدید نظر شده دوم مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 20 سوالی بود، که پیشرفتی برای سازندگان اولیه تست به نظر می¬رسید. بگبی و همکاران دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها، TAS-20 واجد سه عامل ساختاری است که با سازه ناگویی خلقی همخوانی داشت. پژوهش¬های دیگر نیز از این نتایج حمایت کردند (باخ و همکاران، 1996؛ برسی و همکاران، 1996، به نقل از افشاری، 1387).

این پرسشنامه(مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 20
فایل پیوست: ورد
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در خود فایل
تعداد صفحات: 1 صفحه سوالات، 5 صفحه شیوه نمره گزاری مجموع 6 صفحه