راهنمای آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون (بزرگسالان، ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان)

راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان)

راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان) یکی از آزمونهای هوشی غیرکلامی است که توسط ریون در انگلستان برای اندازه گیری عامل عمومی ( g ) اسپیرمن ساخته شده است. بعد از تهیه این آزمون پژوهشهای زیادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح توانائی- از کودکان 5 ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است.

فرم اول آزمون ماتریسهای پیشرونده معیار( SMP )(2) است که دارای 60 ماتریس یاتصویر است وبه 5 سری 12 تایی تقسیم شده است. نسخه اولیه این فرم درسال 1938 تهیه شده ودر سال 1974 فقط تصحیح کوچکی در سوال اصلی ( 8- B ) آن به عمل آمد. درسال 1956 هم درترتیب اصلی سوالات وگزینه های آن تجدید نظر به عمل آمد ولی هیچگونه تغییری در جوابهای صحیح سوالات صورت نگرفت . از آن موقع تا به حال نسخه تجدید نظر شده 1956 برای آزمایش هوش افراد دامنه های سنی 5/6 تا 65 سال بکار برده می شود. درسطوح سنی پایین تر با اجرای این فرم می توان دامنه های هوشی بالاتر از متوسط را تعیین کرد ولی در سنین بالاتر ( بزرگسالان ) برای تعیین هوشبهر افراد سرآمد بایداز فرم پیشرفته آزمون استفاده کرد.

فرم دوم آزمون، ماتریسهای پیشرونده رنگی ( CPM )( 3) است که 36 تصویر دارد واکثر آنها رنگی است. این فرم در سال 1947 برای آزمایش کودکان 5 تا 11 سال وبزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه

شد. از آن موقع تا بحال این فرم تغییری نکرده است. ماتریسهای پیشرونده پیشرفته ( APM )(4)فرم سوم آزمون ریون است که دارای دو دفترچه است وبرای سنجش هوش بزرگسالان درخشان ( 11 سال الی بزرگسالی ) بکار گرفته می شود.

این پرسشنامه(راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 3 فایل مختلف راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان

 

 

 

پرسشنامه افسردگی سما سنجش افسردگی  به همراه دانلود فایل اصلی بدون محدودیت

پرسشنامه افسردگی سما سنجش افسردگی

پرسشنامه افسردگی سما سنجش افسردگی  در جمعیت هدف می سنجد افسردگی به انگلیسی Depressionجزو اختلالات خلقی طبقه بندی شده است. افسردگی با احساس فقدان، خشم و غم و اندوه همراه است که باعث مختل شدن فعالیتهای روزمره ی فرد می شود. در تعریف خلق باید گفت، احساس درونی نافذ و پایداری که در آن درک و نگرش فرد نسبت به خود ، دیگران و در کل نسبت به محیط اطراف عمیقا تحت تاثیر قرار میگیرد در مطالعات اخیر مشخص شده است که اختلال افسردگی اساسی در بین تمامی اختلالات روانپزشکی، بیشترین شیوع را در کل دوران زندگی افراد دارد. این آمار نشان دهنده ی آن است که این بیماری بسیار شایع و رایج است.افراد به روشهای مختلفی افسردگی را تجربه می کنند. افسردگیممکن است در کار روزانه شما مشکل ایجاد کند و میزان بهره وری شما را کاهش بدهد. همچنین میتواند بر روابط و برخی از حالتهای جسمی شما تاثیر گذارد.
ساختن این پرسشنامه ، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت (کاویانی، *1368). پرسشنامه سما دارای 30 پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است. در مقابل هر پرسش ، 4 گزینه قرار دارد که به ترتیب ، شدت علامت را نشان می دهد ؛ به گزینه الف نمرۀ صفر ، گزینۀ ب نمرۀ 1 ، گزینۀ ج نمره 2 و به گزینۀ د نمرۀ 4 تعلق می گیرد . بنابراین نمره کل پاسخگویان بین صفر تا 90 می تواند باشد . مطالعه مقدماتی بر روی این پرسشنامه حاکی از ضریب روائی (73/0=r) و پایایی (70/0=r) معنی دار است. در این مطالعه نقاط برش 21 و 53 به ترتیب برای سلامتی و افسردگی خفیف تا متوسط پیشنهاد شد . به این ترتیب ، کسانی که در این آزمون نمره کمتر از 21 می آورند ، با اطمینان 99/0 سالم هستند؛ افرادی که بین 22 تا 53 می آورند، دارای افسردگی خفیف تا متوسط هستند ؛ و بالاتر از این نمره نشان دهندۀ افسردگی شدید است.
این پرسشنامه(پرسشنامه افسردگی سما سنجش افسردگی )تهیه شده دارای مزایای زیر است:
تعداد سوالات: 30
فایل پیوست: ورد و پی دی اف
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در متون
تعداد صفحات: 11 صفحه

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو در سال 1986 توسط تیلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی، تیلور و پارکر تجدید نظر شد. سال¬ها مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 26 سوالی (TAS,2) تنها مقیاس خود گزارشی برای سازه ناگویی خلقی بود که برای پژوهش¬ها و کار بالینی مناسب قلمداد شد و دارای ساختار 4 عاملی بود (عامل اول دشواری در شناسایی احساسات و تمایز میان احساسات و تمایز میان احساسات و حواس بدنی، عامل دوم دشواری در توصیف احساسات، عامل سوم رویا پردازی تقلیل یافته و عامل چهارم تفکر با جهت گیری خارجی)، ما از آنجا که عامل سوم که رویا پردازی تقلیل یافته را می¬سنجید با عمل دشواری در توصیف احساسات همبستگی منفی و با کل آزمون نیز همبستگی کمی داشت، لذا نتیجه گرفته شد که این عامل با دیگر ابعاد سازه ناگویی خلقی ارتباط اندکی دارد. در این نسخه بین عامل اول و دوم همبستگی بالایی وجود داشت و تعداد هریک از این دو نیز زیاد بود، به همین جهت استقلال این دو عامل از یکدیگر مورد سوال بود. لذا نویسندگان درصدد بر آمدند تا امکان روانسنجی فرم اصلی را ارتقا دهند (لواس و همکاران، 2001، به نقل از افشاری، 1387). این تلاش به تدوین 2 نسخه از این مقیاس منتهی شد. اولین نسخه این مقیاس 23 سوالی بود. در این نسخه تمام سوالاتی که فعالیت تخیلی را ارزیابی می¬کرد، حذف شد (تیلور و همکاران، 1992، به نقل از افشاری، 1387). بر خلاف ساختار 4 عاملی در این نسخه، تحلیل عاملی اکتشافی به تایید 2 عاملی منتهی شد. نسخه تجدید نظر شده دوم مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 20 سوالی بود، که پیشرفتی برای سازندگان اولیه تست به نظر می¬رسید. بگبی و همکاران دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها، TAS-20 واجد سه عامل ساختاری است که با سازه ناگویی خلقی همخوانی داشت. پژوهش¬های دیگر نیز از این نتایج حمایت کردند (باخ و همکاران، 1996؛ برسی و همکاران، 1996، به نقل از افشاری، 1387).

این پرسشنامه(مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 20
فایل پیوست: ورد
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در خود فایل
تعداد صفحات: 1 صفحه سوالات، 5 صفحه شیوه نمره گزاری مجموع 6 صفحه