راهنمای آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون (بزرگسالان، ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان)

راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان)

راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان) یکی از آزمونهای هوشی غیرکلامی است که توسط ریون در انگلستان برای اندازه گیری عامل عمومی ( g ) اسپیرمن ساخته شده است. بعد از تهیه این آزمون پژوهشهای زیادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح توانائی- از کودکان 5 ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است.

فرم اول آزمون ماتریسهای پیشرونده معیار( SMP )(2) است که دارای 60 ماتریس یاتصویر است وبه 5 سری 12 تایی تقسیم شده است. نسخه اولیه این فرم درسال 1938 تهیه شده ودر سال 1974 فقط تصحیح کوچکی در سوال اصلی ( 8- B ) آن به عمل آمد. درسال 1956 هم درترتیب اصلی سوالات وگزینه های آن تجدید نظر به عمل آمد ولی هیچگونه تغییری در جوابهای صحیح سوالات صورت نگرفت . از آن موقع تا به حال نسخه تجدید نظر شده 1956 برای آزمایش هوش افراد دامنه های سنی 5/6 تا 65 سال بکار برده می شود. درسطوح سنی پایین تر با اجرای این فرم می توان دامنه های هوشی بالاتر از متوسط را تعیین کرد ولی در سنین بالاتر ( بزرگسالان ) برای تعیین هوشبهر افراد سرآمد بایداز فرم پیشرفته آزمون استفاده کرد.

فرم دوم آزمون، ماتریسهای پیشرونده رنگی ( CPM )( 3) است که 36 تصویر دارد واکثر آنها رنگی است. این فرم در سال 1947 برای آزمایش کودکان 5 تا 11 سال وبزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه

شد. از آن موقع تا بحال این فرم تغییری نکرده است. ماتریسهای پیشرونده پیشرفته ( APM )(4)فرم سوم آزمون ریون است که دارای دو دفترچه است وبرای سنجش هوش بزرگسالان درخشان ( 11 سال الی بزرگسالی ) بکار گرفته می شود.

این پرسشنامه(راهنمای آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد گویه های مورد بررسی: پرسشنامه باز

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد به همراه تفسیر

روایی و پایایی: ارجاعی در متون

تعداد صفحات: 3 فایل مختلف راهنمای ریون بزرگسالان، راهنمای ریون پیشرفته و راهنمای ریون کودکان

 

 

 

پرسشنامه پاسخهاي مقابله اي بلينگز بررسی تلاش های فكری، هیجانی و رفتاری فرد در مقابل مشکلات

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز برای پاسخ های مقابله ای تعبیه شده است از دیدگاه لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) مقابله عبارت است از: تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود مقابله، نیازمند بسیج و آماده سازی نیروها و انرژی فرد است که با آموزش و تلاش به دست می آید، لذا با کارهایی که به طور خودکار انجام می شود تفاوت اساسی دارد. تدابیر و منابع مقابله ای: تدابیر مقابله ای افکار و رفتارهایی هستند که پس از روبه رو شدن فرد با رویداد استرس زا به کار گرفته می شوند در حالی که منابع مقابله ای ویژگی های خود شخص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک های شناختی، منبع کنترل، خوداثربخشی و توانایی حل مسئله (وفایی بوربور1378) به طور کلی در برخورد با وضعیت های استرس زا دو نوع مقابله از طرف افراد به کار گرفته می شود:
1- مقابله های کارآمد 2 مقابله های ناکارآمد

● مقابله فعال: فرآیندی است که شخص در طی آن به طور فعالانه برای تغییر منبع فشار روانی تلاش می کند.
● مقابله مبتنی بر برنامه ریزی: در این نوع مقابله فرد برای کنترل و حل مشکل با تکیه بر فکر و اندیشه خود به ارزیابی راه حل های مختلف می پردازد و بعد از آن با انتخاب بهترین شیوه به حل مسئله اقدام می کند.
● مقابله بردبارانه: عبارت است از خویشتنداری و اجتناب از فعالیت های ناپخته ای که منجر به پیچیده تر شدن مسئله و ایجاد اخلال در روند حل مسئله می شود.

● مقابله جستجوی حمایت اجتماعی کارآمد: هنگامی که فرد خود را برای حل مسئله ناتوان می بیند به راحتی از کمک های یاورانه افراد دیگر استفاده می کند، این کمک به تناسب نیاز و نوع مشکل می تواند کسب اطلاعات از طریق خدمات راهنمایی، مشاوره و جذب امکانات مادی یا معنوی از دیگران باشد.

این پرسشنامه(پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز ) تهیه شده دارای مزایای زیر است:
تعداد سوالات: 32
فایل پیوست: ورد
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در متون
تعداد صفحات: 3 صفحه سوالات، 1 صفحه شیوه نمره گزاری مجموع 4 صفحه

نمره گذاری و تفسیر آسان فرم کوتاه

نمره گذاری و تفسیر آسان فرم کوتاه پرسشنامه MMPI-2 بعنوان یک ابزار عینی و مبتنی بر «خود-گزارش دهی» از مهمترین و معتبر ترین پرسشنامه هایی است که با روش استفاده از ملاک خارجی تهیه شده، و برای ارزیابی آسیب شناسی روانی و خصوصیات شخصیتی در جمعیت بالینی و غیر بالینی مورد استفاده متخصصان قرار می گیرد. فرم بلند این پرسشنامه با دارا بودن 565 گویه، در سال 1943 توسط هاتاوی و مک کینلی در دانشگاه مینه سوتا ساخته شده است.

هدف از تهیه نسخه اولیه این سنجه فراهم ساختن امکان ارزیابی روانی فرد و آوردن کلیه ملاکهای تشخیصی دریک آزمون بود. چیزیکه تا آن زمان جامعه روانپزشکان، روانشناسان بالینی و مشاوران از آن محروم بوده اند و جهت ارزیابی روانی یک فرد می بایست پرسشنامه های تشخیصی متعددی اجرا می کردند. هدف اولیه از تهیه این آزمون کارکرد بالینی آن بود، اما با گذشت زمان مشخص شد که استفاده از این پرسشنامه در تشخیصهای افتراقی بالینی مقداری جای بحث دارد. از سوی دیگر با مشخص کردن دامنه وسیعی از خصوصیات عاطفی، رفتاری و شخصیتی، معلوم شد که این پرسشنامه نه فقط برای تشخیص بالینی، بلکه برای شنامخت ویژگیهای بهنجار شخصیتی افراد و آگاهی از مثبت یا منفی بودن آگنوزی در ابتلا به اختلالات روانی خاص، میتواند موثر واقع شود. لذا در حال حاضر این آزمون بعنوان یک آزمون نیمه بالینی مطرح است تا یک ازمون بالینی صرف. البته با توجه به اینکه این پرسشنامه برای جمعیت بالینی تهیه شده است، لذا در تفسیر نیمرخ روانی افراد نرمال باید دقت و احتیاط لازم بعمل آید. و با عنایت به اینکه در هر پروفایل ممکن است برافراشتگی متفاوتی با افراد دیگر وجود داشته باشد، برای ایجاد وحدت رویه و ساده کردن تفسیر نیمرخ ، نکات خاصی باید مورد توجه قرار گیرد.

این پرسشنامه(نمره گذاری و تفسیر آسان فرم کوتاه)تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 71

فایل پیوست: ورد

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: ارجاعی درفایل

تعداد صفحات: 41 صفحه

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو

مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو در سال 1986 توسط تیلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی، تیلور و پارکر تجدید نظر شد. سال¬ها مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 26 سوالی (TAS,2) تنها مقیاس خود گزارشی برای سازه ناگویی خلقی بود که برای پژوهش¬ها و کار بالینی مناسب قلمداد شد و دارای ساختار 4 عاملی بود (عامل اول دشواری در شناسایی احساسات و تمایز میان احساسات و تمایز میان احساسات و حواس بدنی، عامل دوم دشواری در توصیف احساسات، عامل سوم رویا پردازی تقلیل یافته و عامل چهارم تفکر با جهت گیری خارجی)، ما از آنجا که عامل سوم که رویا پردازی تقلیل یافته را می¬سنجید با عمل دشواری در توصیف احساسات همبستگی منفی و با کل آزمون نیز همبستگی کمی داشت، لذا نتیجه گرفته شد که این عامل با دیگر ابعاد سازه ناگویی خلقی ارتباط اندکی دارد. در این نسخه بین عامل اول و دوم همبستگی بالایی وجود داشت و تعداد هریک از این دو نیز زیاد بود، به همین جهت استقلال این دو عامل از یکدیگر مورد سوال بود. لذا نویسندگان درصدد بر آمدند تا امکان روانسنجی فرم اصلی را ارتقا دهند (لواس و همکاران، 2001، به نقل از افشاری، 1387). این تلاش به تدوین 2 نسخه از این مقیاس منتهی شد. اولین نسخه این مقیاس 23 سوالی بود. در این نسخه تمام سوالاتی که فعالیت تخیلی را ارزیابی می¬کرد، حذف شد (تیلور و همکاران، 1992، به نقل از افشاری، 1387). بر خلاف ساختار 4 عاملی در این نسخه، تحلیل عاملی اکتشافی به تایید 2 عاملی منتهی شد. نسخه تجدید نظر شده دوم مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 20 سوالی بود، که پیشرفتی برای سازندگان اولیه تست به نظر می¬رسید. بگبی و همکاران دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها، TAS-20 واجد سه عامل ساختاری است که با سازه ناگویی خلقی همخوانی داشت. پژوهش¬های دیگر نیز از این نتایج حمایت کردند (باخ و همکاران، 1996؛ برسی و همکاران، 1996، به نقل از افشاری، 1387).

این پرسشنامه(مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو) تهیه شده دارای مزایای زیر است:

تعداد سوالات: 20
فایل پیوست: ورد
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: ارجاعی در خود فایل
تعداد صفحات: 1 صفحه سوالات، 5 صفحه شیوه نمره گزاری مجموع 6 صفحه